Productspecificatie

Productgroepcode: 20000000
Kamerplanten

februari 2024
Deze productspecificatie is van kracht op alle bij de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN) aangesloten veilingen en Veiling Rhein-Maas. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland).
Inleiding Algemeen

Onderstaande kwaliteitseisen hebben betrekking op alle soorten, variëteiten en cultivars, die als plant, bestemd voor direct gebruik door de consument worden aangeboden en verhandeld via de bij de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN) aangesloten veilingen en veiling Rhein-Maas.

Alle via de veilingen verhandelde producten zijn uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden en niet bestemd voor inwendig gebruik, tenzij dit uitdrukkelijk anders bij het product is vermeld. De producten kunnen bij onjuiste toepassing, consumptie, aanraking en/of overgevoeligheid leiden tot schadelijke gevolgen voor mens en/of dier.

Deze regelgeving bestaat uit eisen betreffende kwaliteit, sortering, verpakking en aanduiding. Van deze eisen kan alleen dan worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk van te voren is overeengekomen tussen aanvoerder en koper en deze overeenkomst tot stand is gekomen bij directe verkoop via een VBN-veiling. Alle producten die worden verhandeld via de VBN-veilingen en waarvoor geen specifieke afspraken tussen aanvoerder en koper zijn gemaakt bij directe verkoop, dienen te voldoen aan de minimale eisen.
Indien de producten niet aan deze eisen voldoen worden deze niet verhandeld en zo nodig vernietigd.

Minimale Eisen om te mogen verhandelen
Uitwendige Kwaliteit
Minimale Kwaliteit Algemeen

Indien de planten hieraan niet voldoen, worden deze niet verhandeld.

Indien de planten hieraan niet voldoen, worden deze vernietigd.

Rijpheid Algemeen
Eetbare Producten

De onderstaande regels gelden voor producten die geschikt zijn voor consumptie op het moment van verhandeling.

 • Aanvoerders moeten duidelijk kunnen maken, dat de wettelijke eisen zijn afgedekt en onafhankelijke monstername is geborgd. Hieraan wordt voldaan door:
  • Global Gap, Fruit and Vegetables;
  • Een aantoonbaar inhoudelijk vergelijkbaar systeem.
 • Bij verhandeling moet zichtbaar zijn dat het bedrijf gecertificeerd is.
 • Bij verhandeling moet duidelijk zijn dat het eetbare planten zijn.
 • ‘Eetbare planten of plantendelen’ wordt aangegeven met de kenmerkcode S77 ‘eetbaar/niet eetbaar’. Hiervoor bestaan de volgende codes:
  • Code 1 Geschikt voor consumptie;
  • Code 2 Eetbare plant;
  • Code 3 Eetbare vruchten;
  • Code 4 Eetbare bloemen;
  • Code 6 Produceert eetbare vruchten
   Dit kan een aanvoerder ook op het product zichtbaar maken bij de productinformatie, dit kan door middel van een steek- of hangetiket een (bedrukte) hoes etc.
 • Producten die vanzelfsprekend eetbaar zijn (bijv. keukenkruiden), mogen niet verhandeld worden als ‘niet voor consumptie’. Deze producten mogen alleen als ‘eetbaar’ worden verkocht en moeten voldoen aan de hiervoor geldende producteisen.
 • Bij verhandeling van eetbare producten moet worden voldaan aan de Europees vastgestelde MRL’s. Voor de juiste informatie verwijzen wij u naar de website EU Pesticides database. Om na te gaan of de werkzame stof is toegelaten, verwijzen we u naar de website ‘College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, toelatingsinstantie voor Nederland’ (www.ctgb.nl).

         Etikettering

 • Voor de volgende 8 eetbare planten geldt de wettelijke EU aanduidingsverplichting in het kader van kwaliteit van groenten en fruit:
  • Tijm
  • Basilicum
  • Melissa
  • Munt
  • Oregano/wilde marjolein
  • Rozemarijn
  • Salie
  • Bieslook
 • Voor overige eetbare bloemen/planten geldt de etiketteringsplicht in het kader van voedselveiligheid als er een intentie tot consumptie bestaat op het moment van verhandeling (bijv. rijpe aardbeien aan een plant).
 • Bij bedoeld gebruik als levensmiddel en als zodanig ook verpakt (bv potje met bieslook in een hoes, of setje met 6 keukenkruiden) moet per eenheid (potje of setje) een etiket aanwezig zijn dat voldoet aan de volgende eisen:
  • Het etiket/de sticker is goed zichtbaar;
  • In het geval van een steeketiket zit dit stevig vast en is goed zichtbaar;
  • Naam van het product is vermeld;
  • Land van oorsprong is aangegeven (bijv. LVO of COO Nederland);
  • NAW gegevens van de verpakker/verzender zijn vermeld op ieder individueel hoesje/potje (alleen een e-mailadres of URL is niet toegestaan). Geadviseerd wordt om daarnaast het GlobalGAP nummer te vermelden. De NAW gegevens van de verpakker/verzender mogen eventueel vervangen worden door de NAW gegevens van de verkoper (bijvoorbeeld een retailer of buitenlandse afnemer) in combinatie met een supplierscode van de verpakker/verzender. Deze supplierscode moet vooraf bij het KCB bekend worden gemaakt.
 • Bij bedoeld gebruik als tuinplant (dus bv voor opplanting in de tuin) hoeft geen etiket gebruikt te worden. Planten moeten wel voldoen aan de overige eisen voor eetbare planten (label Global GAP Fruit and Vegetables of vergelijkbaar label).
 • Voor de volledige regelgeving verwijzen wij naar de EU Verordening m.b.t. verstrekking van voedselinformatie (EU verordening).

         Mogelijk eetbare producten die verhandeld worden als ‘niet voor consumptie’

 • Bij verhandeling van ‘niet eetbare producten’ uit een plantengroep, die zowel eetbare als niet eetbare producten kent, moet de aanvoerder dit aangeven middels sorteerkenmerk S77 (eetbaar/niet eetbaar) met code 9 = niet voor consumptie. Het is verplicht om “niet voor consumptie” op het product zichtbaar te maken bij de productinformatie. Dit kan door middel van een steek- of hangetiket, een (bedrukte) hoes of pot, etc. Een voorbeeld van een mogelijk eetbaar product die verhandeld kan worden als niet voor consumptie is Capsicum annuum (sierpeper).    
Wettelijke Bepalingen

Indien producten hieraan niet voldoen, worden deze niet verhandeld.

*Voor veiling Rhein-Maas geldt niet de verplichting dat elke plant vanaf potmaat >10 cm voorzien moet zijn van een plantenpaspoort (klokaanvoer en directe verkoop).

Kwaliteits- en Sorteringsvoorschrift
Kwaliteits- en Sorteringseisen
Kwaliteits- en Sorteringseisen per partij

Aan de ter veiling aangeboden partijen worden de onderstaande eisen gesteld (om als A1 te kunnen worden verhandeld).

Eisen en Keurbemerkingen
Wanneer een partij op één of meer van de genoemde eisen een afwijking vertoont, kan de betreffende partij worden geveild met een keurbemerking (en bijbehorende keurcode). De ernst van de afwijking bepaalt of de partij wordt verhandeld zonder keurbemerking, met een lichte keurbemerking of met een zware keurbemerking. Een keurbemerking wordt toegekend op basis van het volgende overzicht.

Overzicht 1 keurbemerkingen bij afwijking van eisen

*bij kamerplanten geldt voor de eis betreffende aanwezigheid van dierlijke en/of plantaardige parasieten ‘visueel vrij’ in plaats van ‘minder dan 5%’.
**bij kamerplanten geldt voor de eis betreffende aanwezigheid van dierlijke en/of plantaardige parasieten ‘1% of meer’ in plaats van ‘5% of meer’.

Aanvullend gelden, afhankelijk van het product, de volgende eisen bij sortering van planten op pot, planthoogte, plantdiameter, ranklengte, rijpheid, dikte of een overig kenmerk.
Aanvullende Sorteringseisen per Partij Algemeen
Sortering op Pot

Voor het meten van de potmaat gelden de volgende regels:

Overzicht 1 meten van de diameter


Overzicht 2 sortering op potmaat
Sortering op Planthoogte

Gesorteerd wordt in klassen:

De hoogtesortering wordt tijdens de verhandeling vermeld met sorteringskenmerk S02, conform overzicht 3. De hoogte van de kortste plant in de partij, afgerond naar beneden, wordt aangegeven.

Overzicht 3 sortering op planthoogte

Sortering op Plantdiameter

Gesorteerd wordt in klassen: 

De diametersortering wordt tijdens de verhandeling vermeld met sorteringskenmerk S04, conform overzicht 4. De plantdiameter van de smalste plant in de partij, afgerond naar beneden, wordt aangegeven.

Overzicht 4 sortering op plantdiameter

Sortering op Ranklengte

Gesorteerd wordt in klassen:

De ranklengtesortering wordt tijdens de verhandeling vermeld met sorteringskenmerk S32, conform overzicht 5.

Overzicht 5 sortering op ranklengte

Sortering op Rijpheid
Gesorteerd wordt in klassen waarbij twee opeenvolgende rijpheidsstadia in één klasse mogen voorkomen (conform de rijpheidsstadiafoto's).

Overzicht 1 sortering op rijpheid

Sortering op Dikte
Gesorteerd wordt in 4 klassen conform de diktesorteringsfoto's. De diktesortering wordt tijdens de verhandeling vermeld met sorteringskenmerk S08.
Sortering op een overig Kenmerk

Gesorteerd wordt in klassen op het aantal bloemen, bloemknoppen, bloemtakken, stekken/planten per pot, stammen, enz., afhankelijk van het product. De sortering wordt tijdens de verhandeling vermeld met een toepasselijk sorteringskenmerk.

Eisen Gemengde Partij
Kwaliteitsgroepen op Basis van Keurcodes
Keurcodes

Planten kunnen worden verhandeld in 3 kwaliteitsgroepen, te weten A1, A2 en B1, afhankelijk van de mate waarin zij voldoen aan de kwaliteits- en sorteringseisen. De mate waarin de partij voldoet aan de kwaliteits- en sorteringseisen, komt tot uiting in bij de partij geplaatste negatieve keurbemerkingen. De keurbemerkingen worden in een bijbehorende negatieve keurcode (kenmerken K01 en K02) vertaald, conform volgend principe:


Indeling in Kwaliteitsgroepen
De keurcodes bepalen vervolgens in welke kwaliteitsgroep de partij wordt verhandeld, volgens volgend schema:

Verpakkingsvoorschrift
Verpakkingsvoorschrift Algemeen
Belading Algemeen
De vrije ruimte tussen het product en het bovenliggend legbord in de stapelwagen dient minimaal 5 cm te bedragen.
Aanduidingsvoorschrift
Aanvoerbrief

Elke stapelwagen dient voorzien te zijn van volledige en correcte partij informatie. Deze wordt via de EAB en aanvoerbrief aangeleverd. Waarop minimaal de volgende gegevens door de aanvoerder zijn vermeld:

Partijfoto
Het is verplicht partijen te voorzien van een representatieve partijfoto.
Genetisch Gemodificeerde Producten

Genetisch gemodificeerde producten dienen als zodanig herkenbaar gemaakt te zijn middels correcte vermelding hiervan in de productinformatie.

Adviezen
Adviezen Algemeen
 
Begrippenomschrijving
Aantasting
Beschadiging van plantendelen veroorzaakt door dierlijke en/of plantaardige parasieten.
Acclimatisatie
Het aanpassen van een plant aan veranderd klimaat en andere levensomstandigheden (na transport uit oorspronkelijke leefomgeving/leefgebied).
Afgehard
De plant moet bestand zijn tegen reële klimaatomstandigheden in de afzetketen.
Afstervende plantendelen
Dode cellen van wortel, stengel, vrucht, bloem of blad die de sier- of gebruikswaarde van het product aantasten.
Beschadiging
Beschadiging van blad-, bloem-, of plantendelen die ontstaat als gevolg van stoten, kneuzen, knellen, knippen, enz.
Beworteld
Het aanwezig zijn van jonge, net gevormde wortels.
Bijzondere vormen
Andere vorm plant dan normaal verwacht als resultaat van een specifieke en doelgerichte teeltwijze waartoe door de teler bewust en herkenbaar is gekozen.
Bladpunt
Afsterving van plantencellen aan de top van een blad groter dan 2 mm.
Bloembol in pot
Alle in aanleg tot bloei geprepareerde bollen, in een pot geplaatst met als doel deze te verhandelen als bloeiende kamerplant.
Bloemkop/bloemscherm
Samengestelde bloeiwijze.
Bloemtak
Het aanwezig zijn van meer dan één bloem of bloemknop aan een steel of tak.
Bolomvang
De omvang/omtrek van de bol, uitgedrukt in cm en afgerond naar beneden. De maateenheid is de ziftmaat.
Deelblaadje
Afzonderlijk blad als onderdeel van één samengesteld blad.
Doorgeworteld
Toestand van de wortelkluit, waarbij de wortels door de pot zijn gegroeid en in de ondergrond geworteld zijn (geweest).
Doorworteld
Toestand van de wortelkluit, waarbij aan de buitenzijde van de kluit levende wortels zichtbaar zijn.
Eenpoters/eenpitters
Niet vertakte planten met een bloeiwijze.
Eetbare planten
Eetbare planten zijn planten of plantendelen, die geschikt zijn om op te eten (geschikt voor consumptie). Voor vruchtdragende planten geldt dit voor planten met kleurende vruchten.
Gebreksverschijnselen
Afwijkende bloem- en/of bladkleuring als gevolg van een tekort aan voedingselementen.
Gekiemd
Het zichtbaar zijn van net gevormde, jonge wortels.
Goede bescherming
Bescherming van de plant die ervoor zorgt dat de plant tijdens het transport geen schade oploopt.
Groeigebreken
Onvolmaaktheden van plantendelen die ontstaan als gevolg van groeistoornissen tijdens de teelt.
Hangplant
Teeltvorm waarbij de ranken hangen (over de potrand).
Kamerplanten
Alle soorten en cultivars een-, twee of meerjarige gewassen die als eindproduct ter verhandeling worden aangeboden via de VBN-veilingen met als verwachte bestemming door de consument binnenshuis te worden aangewend.
Kenmerkcodes
Kenmerkcodes geven een bepaald partijkenmerk aan. Dit kan een sorteringskenmerk zijn, bijv. S05 rijpheidsstadium. Er zijn ook bedrijfskenmerken zoals K07 overige leveranciersinformatie.
De kenmerken met de bijbehorende codes zijn te vinden op: www.floricode.com. Per productcode staat aangegeven welke kenmerken/kenmerkcodes verplicht en/of geadviseerd zijn en op welke positie deze worden aangegeven.
Klimplant
Teeltvorm waarbij de ranken klimmen (zichzelf hechten of opgebonden zijn aan het steunmateriaal).
Minimaal vochtgehalte
Vochtgehalte van de potgrond / het substraat waardoor verwacht kan worden dat de plant de distributiefase zal doorstaan.
Niet verhandelen
Het product voldoet niet aan de gestelde eisen om te worden verhandeld. Afhankelijk van de situatie wordt de aanvoerder in de gelegenheid gesteld het product zodanig te verbeteren, dat verhandeling alsnog kan plaatsvinden, of het product wordt vernietigd.
Opbinden/pennen/stokken
Het ondersteunen van de plant waardoor de plant zijn vorm behoudt en breuk voorkomen wordt.
Opgebonden
Een goed opgebonden plant wordt zodanig ondersteund dat zijn vorm behouden blijft tot minimaal 90% van de planthoogte.
Parasieten
Alle voor planten en/of snijbloemen schadelijke dierlijke en plantaardige parasieten zoals insecten, schimmels, bacteriën, virussen enz.
Plantdiameter
De diameter van de plant wordt gemeten aan een vrijstaande plant, zonder hoes en zonder pot, over de smalste zijde van de plant van bladpunt tot bladpunt. De diameter van de kleinste plant in de partij is bepalend voor de aan te geven diameter afgerond naar beneden.
Plantgewicht
Het plantgewicht is het gewicht van de plant en pot met inhoud (grond/substraat).
Planthoogte
De planthoogte wordt gemeten aan een vrijstaande plant, zonder hoes, vanaf het hoogste punt van de plant en inclusief pot. De gemeten hoogte wordt afgerond op hele centimeters naar beneden. Uitgangspunt is, dat de kleinste plant binnen de partij bepalend is voor de aan te geven hoogte. Steunmateriaal wordt niet mee gemeten. Uitzondering hierop vormen planten waarbij een (mos)stok wordt gebruikt en het gewas lager is dan de (mos)stok. Bij deze planten is de lengte/hoogte van het steunmateriaal de gemeten hoogte. Voor klimplanten geldt dat de plant wordt gemeten vanaf de onderkant van de pot tot en met de bovenkant van het steunmateriaal. Ranken die uitsteken boven het steunmateriaal worden niet mee gemeten.
Pot/plantverhouding
Onder een goede pot/plantverhouding wordt verstaan een zodanige verhouding tussen pot en plant, dat deze voldoende stabiliteit heeft, beschikt over een voldoende voedingsbuffer en een goede sierwaarde heeft.
Potkleur
Kleur van de pot. Bij planten met een ompot geeft de potkleur de kleur van de ompot aan.
Potmaat
De potmaat geeft de maat aan van de kweekpot, ook bij gebruik van een ompot. Gemeten wordt de bovendiameter van de pot, gemeten vanaf de buitenrand en uitgedrukt in cm. Halve cm worden naar beneden afgerond. Bij Arrangementen wordt de diameter of de maximale breedte van het aan te voeren Arrangement gemeten. In geval van een perskluit dient kenmerkwaarde 002 meegegeven te worden.
Productinformatie
De correcte naamaanduiding van het product en het juiste verzorgings- en gebruiksadvies voor de consument, per plant of per pot aangebracht door middel van een steek- of hangetiket, een (bedrukte) hoes of een (bedrukte) pot. Alleen een QR-code is niet voldoende.
Productspecificaties
Hierin staan de regels waaraan producten moeten voldoen bij verhandeling via de VBN veilingen. Productspecificaties bestaan uit een algemene specificatie en een productspecifieke bijlage per gewas of gewasgroep. Ter ondersteuning is beeldmateriaal aanwezig voor rijpheidsstadia of diktestadia. De productspecificaties staan op www.vbn.nl .
Ranklengte
De lengte van de scheuten (zijnde de ranken) bij hang- of klimplanten, bepaald door meting van de rank van de groeitop tot de potrand. De plant met de kortste scheutlengte is bepalend voor de aan te geven lengte.
Residu en/of vervuiling
Resten van gewasbeschermingsmiddelen en/of kalkneerslag en/of andere neerslag op bloem- en bladdelen.
Runners
Bovengrondse uitlopers die ontstaan uit het planthart en waaruit nieuwe planten kunnen ontstaan.
Stevig op pot
Toestand waarin de plant zo in de pot staat dat de stabiliteit van de plant is gewaarborgd.
Tekenen van uitbloei
Het vrijkomen van stuifmeel uit de bloem en/of het verwelken van bloemdelen.
Toef
Eén plant waarbij meerdere (afzonderlijke) planten, stammen en/of kopstekken in één pot bijeen gebracht zijn.
Transporthoogte
Onder transporthoogte wordt verstaan de hoogte vanaf de onderkant pot of doos of tray tot en met hoogste punt. Het hoogste punt kan zijn de top van de hoogste plant of het hoogste punt van de verpakking waarin wordt aangevoerd als deze hoger is dan de langste plant. Uitgedrukt in cm en naar boven afgerond.
Tuinplanten
Alle soorten en cultivars een-, twee of meerjarige gewassen die als eindproduct ter verhandeling worden aangeboden via de VBN-veilingen met als daadwerkelijke bestemming door de consument buitenshuis te worden uitgeplant, hergeplant en/of aangewend.
Vaste plant
Alle meerjarige, niet-houtige en winterharde soorten en cultivars, die worden aangevoerd als kluitplant, potplant of containerplant en die als eindproduct worden aangeboden (via de VBN veilingen) met als kennelijke bestemming buitenshuis door de consument te worden uitgeplant, hergeplant en/of aangewend.
Vernietigen
De producten zijn ongeschikt voor verhandeling, worden afgekeurd en vervolgens door de veiling vernietigd.
Visueel vrij van parasieten
Het geheel vrij zijn van de snijbloem of plant van dierlijke en/of plantaardige parasieten voor zover dit met het oog waarneembaar is. Dit is zonder de snijbloem of plant uit te schudden of uit te kloppen.